IBM(Contents)

IBM
dusjhett.gif (51330 bytes)

Nordisk IBM-kvartett i Rochester, Minnesota 1984